Missie en Visie

 

Missie
De missie van VPTZ Venlo e.o. is om  aan een ieder die in de laatste levensfase is   
-daar waar nodig en gewenst- tijd, aandacht en ondersteuning te bieden door goed opgeleide vrijwilligers. Dit ongeacht inkomen, huidskleur, godsdienst of levensbeschouwing van de cliënt. Deze ondersteuning geldt ook voor de naasten en wordt bij cliënt thuis, of daar waar hij/zij zich thuis voelt, onder cliënts eigen regie uitgevoerd. Hiermee hopen wij bij te dragen aan de belangrijke wens van heel veel mensen om thuis te kunnen sterven.

 Visie
Als vrijwilligersorganisatie maken en willen wij deel uitmaken van de keten van palliatieve zorg in de laatste levensfase. Wij leveren een actieve bijdrage om publieke bekendheid te geven aan de mogelijkheden van ons aandeel in deze ketenzorg, zodat cliënten en familie ons weten te vinden. Wij streven ernaar dat zorgprofessionals in de palliatieve zorg ons kennen en ons inschakelen als mensen in de laatste levensfase ondersteuning nodig hebben.

Bij onze inzet sluiten we zoveel mogelijk aan bij de levensstijl, behoeften en wensen van de cliënt, zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven.

Onze kernwaarden zijn:
Vertrouwen, aandacht en interesse bij het ondersteuning bieden aan cliënt en mantelzorger. De eigen regie van cliënt staat voorop en maatwerk is uitgangspunt.