Missie en Visie

 

Missie
De missie van VPTZ Venlo e.o. is om  aan een ieder die in de laatste levensfase is  -daar waar nodig en gewenst- tijd, aandacht en ondersteuning te bieden door goed opgeleide vrijwilligers. Dit ongeacht inkomen, huidskleur, godsdienst of levensbeschouwing van de cliënt. Deze ondersteuning geldt ook voor de naasten en wordt bij de cliënt thuis, of daar waar hij/zij zich thuis voelt, onder cliënts eigen regie uitgevoerd. Hiermee hopen wij bij te dragen aan de belangrijke wens van heel veel mensen om thuis te kunnen sterven.

Visie
Als vrijwilligersorganisatie maken en willen wij deel uitmaken van de keten van palliatieve zorg in de laatste levensfase. Wij leveren een actieve bijdrage om publieke bekendheid te geven aan de mogelijkheden van ons aandeel in deze ketenzorg, zodat cliënten en familie ons weten te vinden. Wij streven ernaar dat zorgprofessionals in de palliatieve zorg ons kennen en ons inschakelen als mensen in de laatste levensfase ondersteuning nodig hebben.

Bij onze inzet sluiten we zoveel mogelijk aan bij de levensstijl, behoeften en wensen van de cliënt, zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven.

Onze kernwaarden zijn:
Vertrouwen, aandacht en interesse bij het ondersteuning bieden aan de cliënt en diens mantelzorger. De eigen regie van de cliënt staat voorop en maatwerk is uitgangspunt.

Bestuur
Het bestuur zorgt voor middelen en voorwaarden om de doelstellingen te realiseren. Daarnaast zorgt zij samen met de coördinatoren voor positionering van de VTPZ Venlo e.o. in het palliatieve Netwerk zowel regionaal als landelijk. Het bestuur vergadert periodiek. In het overleg worden lopende zaken behartigd en het beleid vastgesteld.

Coördinatie
De dagelijkse organisatie van de hulp en ondersteuning is in handen van de coördinatoren. De coördinatoren zijn de sleutelfiguren van onze organisatie. Ze zorgen voor de verbinding tussen cliënt, vrijwilliger en andere betrokken zorgverleners.

Ze verzorgen de intake bij aanvragen van nieuwe cliënten. Op basis van de intake bepalen ze de specifieke behoefte aan inzet van vrijwilligers. Bovendien zorgen zij voor externe contacten zowel regionaal als landelijk.

Vrijwilligers
De dagelijkse uitvoering van de hulp en ondersteuning is in handen van gemotiveerde, betrokken en gekwalificeerde vrijwilligers, waarbij maatwerk en cliëntregie uitgangspunten zijn.

De vrijwilligers vormen de drijvende kracht van onze organisatie.

Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar zij maken het mogelijk dat familieleden, mantelzorgers en vrienden het kunnen volhouden. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

Ze worden aangestuurd en begeleid door de coördinatoren. Aspirant-vrijwilligers krijgen eerst een basiscursus aangeboden voordat zij ingezet worden. De vrijwilligers komen daarnaast 6 keer per jaar samen rond een thema dat betrekking heeft op het werk van de vrijwilliger of de organisatie. Deze bijeenkomsten zijn gericht op scholing en het versterkt de band met elkaar en met de organisatie van de VPTZ. Het wordt van de vrijwilligers verwacht dat zij deelnemen aan deze thema-avonden. Het komt de kwaliteit ten goede.
Daarnaast kunnen vrijwilligers trainingen volgen via het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg en via de Academie van VPTZ Nederland.

Elke vrijwilliger heeft 1x per jaar een evaluatiegesprek met de coördinator.